მომსახურება

 

 

            კომპანია "LST" გაგიწევთ მომსახურებას სამართლის შემდეგ დარგებში:


       

 

– სამოქალაქო სამართალი;
– სამეწარმეო სამართალი;
– სადაზღვევო სამართალი;
– ინტელექტუალური სამართალი;
– შრომის სამართალი;
– ადმინისტრაციული სამართალი;
– საგადასახადო სამართალი;
– საბაჟო სამართალი;
– სამშენბლო სამართალი.

 

   ჩვენ უზრუნველვყოფთ ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების გაწევას, ყველა სახის    სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადებას და შესაბამის ორგანოში დადგენილი წესით წარდგენას. კერძოდ, "LST“    განახორციელებს:

 

– ზეპირი და წერილობითი რჩევების მიწოდებას (მათ შორის ელექტრონულად);
– სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებების მომზადებას (ნასყიდობის, ჩუქების, სესხის, ქირავნობის, იჯარის,
   ლიზინგის, იპოთეკის, გირავნობის, უზუფრუქტის, შრომის, მომსახურების და ა.შ);
– წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებისა და ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი დავების
   მოგვარებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების გაწევას;
– სხვადასხვა ტიპის კომერციული (შპს, სს, სპს, კს, რკ) და არაკომერციული იურიდიული პირების

   სადაფუძ ნებლო    დოკუმენტის სრული პაკეტის შემუშავებას და სარეგისტრაციოდ წარდგენას;
– იურიდიული პირების რეორგანიზაციისა (გარდაქმნის, შერწყმისა და გაყოფისათვის) და ლიკვიდაციისთვის
   საჭირო სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებასა და სარეგისტრაციოდ წარდგენას;
– ინდივიდუალური მეწარმეებისა და სხვადასხვა ტიპის ამხანაგობებისთვის სამართლებრივი დახმარების    გაწევას;
– უძრავი ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებას;
– უძრავი ქონების ლეგალიზებასთან დაგავშირებული იურიდიული დახმარების გაწევას;
– სამშენებლო საქმინობის წარმოებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი პროცედურების მოგვარებას;
– წარმომადგენლობას სასამართლოში და არბიტრაჟში;
– წარმომადგენლობას ადმინსიტრაციულ ორგანოებში (საგადასახადო ინსპექციაში, საჯარო რეესტრში,    მერიაში  და სხვა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში) ყველა სახის    ადმინისტრაციულ    წარმოებაზე (მათ შორის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებულ    წარმოებაზე;
– იურიდიული დოკუმენტების შესწავლისა და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე    სამართლებრივი დასკვენბის მომზადებას.